About

Hi! I’m Mateusz Kulawik. Call me Matt.

Mateusz Kulawik

I believe that everyone can have beautiful photographs for business or personal use.

Wierzę, że każdy może mieć piękne zdjęcia na własny użytek lub dla celów biznesowych.

Challenging the current conventions of photography, I take influence from surrealism, minimalism, abstraction and symbolism to create content that attracts and retains the viewer’s attention.

Rzucając wyzwanie obecnym konwencjom fotograficznym, czerpię wpływy z surrealizmu, minimalizmu, abstrakcji i symbolizmu, aby tworzyć treści, które przyciągają i zachowują uwagę widza.

I photograph artists of any kind, corporate people, architecture and interiors, and heritage objects.

Fotografuję artystów każdego rodzaju, ludzi biznesu, architekturę i wnętrza oraz przedmioty muzealne.

Currently working as a in-house photographer in the Science Museum London at One Collection.

Obecnie pracuję jako fotograf dla Muzeum Nauki w Londynie przy projekcie One Collection.

I am available for commissions across the UK and Europe.

Jestem dostępny na zlecenie, na terenie Wysp Brytyjskich i Europy.

Expanded and print portfolio are available on request.

Rozszerzone i wydrukowane portfolio dostępne na żądanie.