About

Hi! I’m Mateusz Kulawik. Call me Matt.

Mateusz Kulawik

I believe that everyone can have beautiful photographs for business or personal use.

Wierzę, że każdy może mieć piękne zdjęcia na własny użytek lub dla celów biznesowych.

Challenging the current conventions of photography, I take influence from surrealism, minimalism, abstraction and symbolism to create content that attracts and retains the viewer’s attention.

Rzucając wyzwanie obecnym konwencjom fotograficznym, czerpię wpływy z surrealizmu, minimalizmu, abstrakcji i symbolizmu, aby tworzyć treści, które przyciągają i zachowują uwagę widza.

I photograph artists of any kind, corporate people, architecture and interiors, and heritage objects.

Fotografuję artystów każdego rodzaju, ludzi biznesu, architekturę i wnętrza oraz przedmioty muzealne.

I am available for commissions across the Europe.

Jestem dostępny na zlecenie, na terenie Europy.

Expanded and print portfolio are available on request.

Rozszerzone i wydrukowane portfolio dostępne na żądanie.

Check my Diplomas and CV (Curriculum Vitae) page for further details about my education and certificates.